ปันรัก

หนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาใน
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร
ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม

เป็นคำขวัญในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆด้วยทีมบุคลากร
ด้านสุขภาพจิตร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ในรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพจิต
และสามรถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เกิดแนวทาง
ในการ แก้ไข และ ป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต
เพื่อเสริมสร้างให้ ้  เกิดความรัก และความสามัคค๊
ภายในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม