มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดตัวโครงการ"ปันรัก"...

ทีมงานโครงการ "ปันรัก" พร้อมให้คำปรึกษา.....

เราไปสนุกกันที่ "โรงเรียน ศึกษานารี"
  ในวันที่ 7 ม.ค. 2552

 

   
                             หนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาใน
            พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร
            ที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่าง
            เหมาะสม
                           ทีมงานโครงการปันรักพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่
           สถานศึกษา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น , ทักษะการปฏิเสธ
           จากการชักชวนไปในทางที่ไม่ดี , เทคนิกการคลายเครียดอย่างง่าย  
           ปัญหายาเสพติดและ ภัยต่อร่างกาย , การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
           และ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ  
                            หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการ “ รัก ” อย่างสร้างสรรค์และ
           หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการมีสุขภาพ “ จิต ”   ที่สดใสโครงการ
           ปันรัก พร้อม ที่จะให้คุณทุกคนได้  “ รู้จักรัก รู้จักจิต ”  เพื่อมีชีวิตที่
           ดีกว่า
              
 
คลิกเข้ามาชมภาพกิจกรรมสนุกๆ จาก
โรงเรียน “ อัสสัมชันบางรัก ”
 
 
กิจกรรมปันรักจัดให้กับสถานศึกษา หรือ หน่วยงานต่างๆทั้งใน และ นอก สถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ.......
 
 

ในบางครั้งการตัดสินใจที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง มักทำให
้ผู้ตัดสินใจค่อนข้างลำบากหรือ ยุ่งยาก
ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับ......