ชื่อ สกุล
  เพศ     ชาย    หญิงุ
  วัน 
  โทรศัพท์ 
  อีเมลล์
  ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน 
  ระดับชั้น 
  จำนวนผู้ร่วมโครงการ        คน
  ช่วงเวลา   
  ปัญหาสุขภาพจิตที่อยากเน้นให้แก้ไข
 
ข้อเสนอแนะ

 

            กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จัดให้กับสถานศึกษา หรือ หน่วยงาน
  ต่างๆทั้งใน และ นอกสถานที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น ซึ่งใช้เวลา
  เพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น
           
            ทางโครงการ “ ปันรัก ” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจร่วม
  โครงการ ทางโครงการปันรักมีปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติงาน
   เพื่อสังคม และ มีความมุ่งหมายในการพัฒนา และ แก้ไขให้สังคมนี้
   สดใส และ สงบสุข