วิธีการบริจาค
   

1. ชำระเป็นเงินสด ด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ตึกวิจัย ชั้น 2 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2. ชำระเงินทางธนาณัติ สั่งจ่าย “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ” ปณฝ. คลองสาน กรุงเทพฯ 10604 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
3. ชำระเงินโดยเช็ค สั่งจ่าย “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ ฯ” แล้วส่งเช็คมาที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
4. โอนเงินผ่านธนาคารแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินที่มูลนิธิ ฯ ทางไปรษณีย์
ที่ตั้ง สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-4390357
โทรศัพท์ หมายเลข 02-4422542, 02-4422543
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ”
ธนาคารที่ท่านสามารถโอนเงินมาได้

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"
ธนาคารที่ท่านสามารถโอนเงินมาได้

1. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดหญ้า เลขที่บัญชี 033-2-24453-2
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าดินแดง เลขที่บัญชี 044-1-16608-3
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151-0-87327-4
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี เลขที่บัญชี 006-2-40514-7
5. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำเพ็ง เลขที่บัญชี 213-6-00376-6
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 171-245510-7
เว็บไซต์ : http://www.somdejfund.org Email: somdejfund@hotmail.com

 

แจ้งความจำนง
บริจาคเงินรายการการกุศล
สายธารศรัทธาสู่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
(โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, หลังคาแดง) ๑๒๓ ปี
ชื่อ – สกุล .....................................................................................................................
บริษัท/สมาคม/ชมรม/ห้าง/ร้าน......................................................................................
ออกใบเสร็จในนาม.......................................................................................................
บ้านเลขที่..................................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย............................................
ถนน................................................................ตำบล/แขวง...........................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์................................................
โทรสาร.........................................................................................................................
จำนวนเงินที่บริจาค................................................................................................บาท
(..................................................................................................................................)

บริจาคโดย


           o เงินสด บริจาคด้วยตนเองได้ที่สำนักงานมูลนิธิ ฯ ตึกวิจัยชั้น ๒
              สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
           o ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา" ปณฝ.คลองสาน
              กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐


Copyright © 2005 - 2008 Somdet Chaopraya Hospital Foundation. All rights reserved. Designed by Xhabition Co.,Ltd.