กิจกรรมมูลนิธิฯ ที่ให้แก่สังคม
1. สนับสนุนของใช้ประจำวันที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพ แก่ผู้ป่วยจิตเวชยากไร้้2. สนับสนุนงบประมาณ การจ้างบุคลากรด้านการบำบัดรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วย เนื่องจากบุคลากรด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่จ้างด้วยงบประมาณจากทางราชการไม่เพียงพอ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัด3. จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

4. ให้ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อนำความรู้จากงานวิจัยไปพัฒนาด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช

5. ให้การสนับสนุนงบประมาณเรื่องยาที่มีราคาสูง และเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยรายที่มีฐานะยากจน

6. ให้ค่าทำขวัญแก่เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลผู้ป่วย และถูกผู้ป่วยทำร้ายได้รับบาดเจ็บ

7. โครงการให้ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์แก่ประชาชน

    7.1 โครงการ "ปันรัก" เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมให้ความรู้สุขภาพจิต ตามโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


    7.2 โครงการ ให้ความรู้สุขภาพจิตทาง Facebook มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำ Facebook ในนามมูลนิธิ ฯ ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา ชื่อ "ปันรัก สมเด็จ" จุดประสงค์เพื่อ
    • ให้ความรู้สุขภาพจิต จิตเวชศาสตร์ โรคสมองระบบประสาท และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชน
    • ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต หรือการเจ็บป่วย ได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว โดยมีทีมสายวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ตอบคำถามที่ถามเข้ามาใน Facebook โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น8. โครงการการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชชาย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ในปี พ.ศ.2543 ถึง ปี พ.ศ.2546 มูลนิธิฯ ได้รณรงค์หารายได้สร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชชาย ขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารสูง 9 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 8,557 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 120 ล้านบาท อาคารหลังดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และเปิดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2547 และเปิดอาคาร ราชสาทิส เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2550 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธย ภปร มาประดิษฐาน ณ อาคารหลังนี้9. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชหญิง สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
ในปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิได้รณรงค์หารายได้สร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชหญิงขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคารสูง 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,384 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 240 ล้านบาท จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุน "กองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙" การก่อสร้างอาคารได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบทุนสร้างอาคารหลังนี้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 การก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2553 ต่อมาพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า "อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙" และทรงมีพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ย่อ "ส.ก." ประดิษฐาน ณ อาคารหลังนี้ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตามคำกราบบังคมทูล ขอพระราชทานของมูลนิธิ ฯ และทรงมีพระเมตตาพระทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้แก่มูลนิธิ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ ยังความปลาบปลื้มแก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่
    สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นอกจากให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ยังให้การบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคสมอง ระบบประสาท เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี อาคารผู้ป่วยในสมองระบบประสาท ผู้ป่วยในจิตเวชสูงอายุ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาคารผู้ป่วยนอกก็มีขนาดเล็กและสภาพแออัด ไม่เพียงพอต่อการบริการผู้ป่วย ประกอบกับการพัฒนาด้านการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก จำนวนประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ และผู้ป่วยสมองระบบประสาทในผู้สูงอายุ เช่น โรคสมองเสื่อม, โรคซึมเศร้า จะมีจำนวนมากขึ้นด้วย สถานที่และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน สถาบัน ฯ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารผู้ป่วยขึ้นอีก 1 หลังงบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท เพื่อการดูแลผู้ป่วยในจิตเวชสูงอายุ ผู้ป่วยในโรคสมองระบบประสาท ผู้ป่วยนอก และจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุน "กองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙" เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับกองทัพบกจัดรายการการกุศล "สายธารศรัทธาสู่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 123 ปี" ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา22.35 น. ถึง 00.20 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ขอเชิญชวนท่านผู้มีกุศลจิต โปรดให้ความเมตตาชมรายการการกุศลดังกล่าว และร่วมสมทบทุนตามกำลังศรัทธา ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร 02-4422542 โทรสาร 02-4390357

อาคารเพื่อการดูแล
    • ผู้ป่วยในจิตเวชสูงอายุ
    • ผู้ป่วยในโรคสมองระบบประสาท
    • ผู้ป่วยนอก

 

Copyright © 2005 - 2008 Somdet Chaopraya Hospital Foundation. All rights reserved. Designed by Xhabition Co.,Ltd.